zavřít

Akademie pro personalisty a mzdové účetní

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Bližší informace k webinářům

přednáší: Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku)
datum konání: v čase 9-15
místo konání: Rožnov pod Radhoštěm, hotel EROPLÁN
cena: 4 600,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
4 900,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 73257

Praktikum pro personalisty a mzdové účetní od roku 2023

 

                                  Program

 

Cíl:  Účastníci této akce se podrobně seznámí se změnami v personální a mzdové oblasti pro rok 2023 a to nejen po stránce legislativní, ale i praktického výkladu s celou řadou názorných ukázek doporučených vzorů, vnitřních předpisů, a výpočtů.

 

Lektor:   Zdeněk Křížek – zkušený lektor zaměřující se na personální a mzdovou oblast s 25 letou praxí. Statutár účetní a poradenské společnosti DAKREZ s.r.o.  .

 

Termín 21.2. 2023 od 9.00 hodin do 16.00 hodin

            22.2.2023  od 9.00 hodin do 15.00 hodin

  

1. den

Zaměstnávání úprchlíků občanů Ukrajiny – komplexní nejdůležitější informace. Prodloužení zákona LEX Ukrajina – do 31.3.2024 a s tím spojené povinnosti uprchlíků a zaměstnavatelů. Pracovně lékařské prohlídky. Praktické poznatky při zaměstnávání uprchlík-pracovní morálka, jazyková bariera, dodržení bezpečnosti práce. Jak s ukončením pracovního poměru u uprchlíků – návrat na Ukrajinu bez udání důvodů.

 

Osobní a mzdová agenda v roce 2023 – povinnosti zaměstnavatele:
Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – předsmluvní povinnosti. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy. Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele. Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Elektronizace vedení osobní agendy.

Zákon o pracovnělékařské službě v roce 2023:
             Právní předpisy upravující problematiku pracovnělékařských služeb.
Co musí dodržovat zaměstnavatel a co zaměstnanec.
Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Zásadní změna prováděcí vyhlášky k Zákonu o pracovně lékařských službách již od 1.1.2023. Podrobný výklad k těmto změnám a doporučené postupy pro zaměstnavatele podle nových právních předpisů. 
Připravované změny u vstupních lékařských prohlídek – otevření Zákona o pracovně lékařských službách o případném zrušení vstupních pracovně lékařských prohlídek k kategorii první a druhé – pravděpodobná účinnost první pololetí roku 2023.
               Vzory – vnitřní předpis o postupech při zabezpečení pracovnělékařských prohlídek. Žádost o provedení pracovně lékařských prohlídek. Posudek a jeho obsah. Možnost uplatnění námitek do vydaného posudku a jeho výroku.

 

ZÁKONÍK PRÁCE 2023:
             Uzavírání pracovněprávních vztahů. Náležitosti pracovní smlouvy. Informování o obsahu pracovního poměru. Zkušební doba. Uzavírání PP na dobu určitou, neurčitou. Dohody o pracích mimo pracovní poměr 2023 – současná právní úprava.  Doporučené vzory (obsah) těchto dohod a další parametry, které musí zaměstnavatelé dodržet při uzavírání těchto pracovně právních vztahů.
              Změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci.
              Skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy, zásadní změny v doručování písemností a možné formy. Obsah a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání. Pracovní posudek. Archivace spisů po skončení pracovně právního vztahu mzdové listy, osobní spis, výplatní pásky atd…. Doporučený vzor – archivační a skartační řád. Prodloužení archivačních dob – zásadní změny od roku 2023.

             Směrnice Evropské unie o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU – zvýšení předvídatelnosti práce u DPČ a DPP – referenční hodiny, náhrada odměny za zrušenou směnu, opatření proti zneužívání DPČ a DPP……. , práce mimo pracoviště zaměstnavatele změny v § 317 Zákoníku práce – probíhající připomínkové řízení, účinnost v prvním pololetí roku 2023?

Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody 2023:
               Určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy pojem čtyř směnný provoz, práce z domova a nastavení zásadních pravidel – teleworking, hommeworking – pojmy, dny pracovního klidu, přestávky v práci, práce přesčas, práce v noci a pracovní pohotovost. Novinky v pružné pracovní době – specifický rozvrh úpravy pracovní doby. Zvláštní režimy úvazků u pedagogických pracovníků – přímá pedagogická činnost, přespočetné hodiny, volno k samostudiu. Evidence o pracovní době § 96 Zákoníku práce. Na co se zaměřuje inspektorát práce.

Dovolená 2023.
               Čerpání dovolené a její principy, které musí dodržet zaměstnavatel, ale i zaměstnanec. Zvláštní specifické postupy při výpočtu dovolené (nerovnoměrná pracovní doba, kratší úvazky, mateřská dovolená a dovolená).
                Krácení dovolené při neomluvené absenci. Náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou. Problémy s výpočty dovolených po skončení mateřské dovolené. Názorné ukázky různých variant výpočtu dovolené. Možné sankce za neplnění povinností ze strany čerpání dovolené pro zaměstnavatele.

Překážky v práci – na straně zaměstnavatele a zaměstnance.
                 Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu. Překážky v práci podle zákoníku práce – obecný zájem, dávky nemocenského pojištění, jako překážka v práci. Rodičovský příspěvek. Překážky v práci na straně zaměstnavatele. Novela Zákoníku práce od 1.12.2022 překážka v práci na straně zaměstnance – otcovská při úmrtí dítěte.

Náhrady škody v roce 2023 pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce. Nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů. Odškodňování úrazů a nemocí z povolání. Výpočty újmy na zdraví podle zákoníku práce. Pracovní úrazy u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Zásadní změny od 1.1.2023 v Nařízení vlády o evidenci a řešení náhrad za újmu za zdraví při pracovním úrazu, nebo nemoci z povolání. Nová částka náhrady za bolest a ztížené společenské uplatnění.

Agenturní zaměstnávání Zákon o zaměstnanosti a zákoník práce dohoda mezi uživatelem a agenturou práce. Doporučený vzor smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce. Další důležité informace podle zákona o zaměstnanosti. Agenturní zaměstnávání cizinců – uprchlíků z Ukrajiny. Klady a zápory při agenturním zaměstnávání. Praktické zkušenosti a poznatky lektora. Změny v Zákoně o zaměstnanosti – agenturní zaměstnávání od 1.7.2023.

2. den

Odměňování zaměstnanců – mzda, plat, odměna 2023:
            Zařazování zaměstnanců – mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr. Právní předpisy. Minimální zaručená mzda, od roku 2023 – zásadní koncepční změna při určování minimální nebo zaručené mzdy.  Institut smluvní mzdy. Co není mzdou, platem. Zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí. Další možné příplatky k tarifnímu platu. Odměna za pracovní pohotovost. Praktická ukázka výpočtů mzdy, platu, nebo odměny.

Průměrný výdělek v roce 2023_
            Rozhodné období, započitatelný výdělek, formy průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek, zvláštní výpočty průměrného výdělku, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce – automatizované stanovení čistého měsíčního průměrného výdělku – část. 9 Zápočtového listu. Praktické zkušenosti.

Srážky ze mzdy v roce 2023 – vývoj průběhu výpočtu nezabavitelných částek            

            Srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle zákoníku práce, občanského soudního řádu. Další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy.             Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek • dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1. 1. 2023. Názorné ukázky výpočtů. Insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře, návrh na změnu Zákona o insolvenci od 1.7.2023.
            Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od roku 2022 • provádění srážek • sleva na dani za zastavenou exekuci • chráněný účet dlužníka a povinnosti zaměstnavatelů • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům • celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.

Zaměstnávání občanů EU a cizinců od roku 2023 –


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2022, novinky 2023 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Aktuality 2023 pro nestátní neziskové organizace ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Fakturace od A do Z v podmínkách roku 2023 • práce s účetními a daňovými doklady • prezenčně i on-line v Olomouci ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Odpovědi na dotazy, konzultační seminář WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Účetnictví, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2023 – praktické zkušenosti WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daň z přidané hodnoty ve vztahu k EU a třetím zemím hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 4 000 Kč / 4 400 Kč přidat do košíku
Fakturace od A do Z v podmínkách roku 2023 • práce s účetními a daňovými doklady • prezenčně i on-line v Olomouci hotel ZLÍN, Zlín Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví – problematické výpočty a náprava případných chyb 2023 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Co je a co není daňovým nákladem WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Evidence majetku – zhodnocování, odpisy, vyřazování WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Dotace v účetnictví a v daních pro neziskové organizace (vyhláška 410 a 504) WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
DPH aktuálně a řešené příklady WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Dovolená v hodinách, průměrný výdělek a návrh změn v zákoníku práce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 600 Kč / 2 800 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, 16 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, 14 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 15 000 Kč / 15 700 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další