zavřít

Personální a mzdová problematika v praxi roku 2021

přednáší: Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
datum konání: v čase 9-15
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc/webinář
cena: 3 400,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
3 900,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 71044

Personální a mzdová problematika v praxi roku 2021

 

URČENO: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.


PŘÍNOS:
Na webináři  získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Lektor posluchače seznámí s aktuální legislativou v personální a mzdové oblasti, a to ve vazbě na praktické provádění. Na této akci obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů.

 

PŘEDNÁŠÍ: Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku)

 

PROGRAM: Zákoník práce od 30.7.2020 a v roce 2021 –  výtah nejdůležitějších změn.     

Pojem vícesměnný provoz. Pružná pracovní doba. Vysílání zaměstnanců – nadnárodní poskytování služeb. Průměrný výdělek a minimální nebo zaručená mzda. Doručování písemností.  Nařízení vlády o nových sazbách minimální mzdy v roce 2021 – pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ. Zrušení superhrubé mzdy od 1.1.2021 – názorné příklady.

       Výpočet dovolené podle odpracovaných hodin – praktické příklady. Sdílené pracovní místo. Náhrada za újmu – smrtelný pracovní úraz.

Srážky ze mzdy, platu nebo odměn rok 2021:          

Výpočet srážek 2021. Názorné ukázky výpočtů. Nezabavitelná částka – povinný. Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby. Určování třetin a jejich účel.  Kdo je vyživovanou osobou ve smyslu Občanského zákoníku. Doporučené postupy. Obsah Zápočtového listu – informace o exekucích. Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy – Občanský zákoník.

 

Zdravotní pojištění 2021:          

Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2021 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.   

Pojistné na sociální zabezpečení 2021:           

Maximální vyměřovací základ • Osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění. Dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění.Dobrovolná platba na důchodovém pojištění. Pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného. Sazby pojistného.  

 

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2021:          

Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.  Vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance.

Nemocenské pojištění v roce 2021:        

Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • nová rozhodná výše příjmu pro vznik účasti na pojištění Kč 3 500,--, - pojem malý rozsah od roku 2021. Dohoda o provedení

práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2021. Kdo je účasten nemocenského pojištění – zaměstnanec, DPP, DPČ, statutár, člen družstva.

 

Další informace pro rok 2021:          

Vyhláška o výši stravného pro rok 2021 • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy. Problematika COVID-19 – krizové ošetřovné, kompenzační bonusy, program

                                                               --    2   --

 

Antivirus a jeho trvání!  Nový program Kurzarbeit po 28.2.2021 – podpora zaměstnanosti.

Závěr webináře,  odpovědi na chatové dotazy.

 

POZNÁMKA:  Posluchači obdrží podrobné pracovní materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Praktikum pro personalisty a mzdové účetní 2021 – dvoudenní

 

TERMÍN:                2021; 9:00–15:00


URČENO: Tento aplikační webinář – videokonference je určen pro  mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat personállní a mzdovou agendu.


PŘÍNOS:
Na akci se seznámíte s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních, a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. Lektor bude „živě“ odpovídat na dotazy posluchačů.

 

PŘEDNÁŠÍ: Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku)

 

PROGRAM:

1. den

OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA V ROCE 2021 – povinnosti zaměstnavatele:

Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – předsmluvní povinnosti.  Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy. Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele.

Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ V ROCE 2021:  

Právní předpisy upravující probelmatiku pracovně-lékařských služeb. Co musí doržovat zaměstnavatel a co zaměstnanec.

Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek. Pracovnělékařské prohlídky v době koronavirové (mimořádné opatření vlády) – pokyn Ministerstva zdravotnictví!  Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky. Prováděcí vyhláška k Zákonu o pracovně-lékařských službách.  

Doporučené vzory – vnitřní předpis o postupech při zabezpečení pracovně-lékařských prohídek. Žádost o posudek – jeho obsah. Posudek a jeho obsah. Možnost uplatnění námitek do výroku.

 

ZÁKONÍK PRÁCE 2021:

Uzavírání pracovněprávních vztahů. Náležitosti pracovní smlouvy. Informování o obsahu pracovního poměru. Zkušební doba. Uzavírání PP na dobu určitou, neurčitou. Dohody o pracích mimo pracovní poměr 2021. Doporučené vzory . obsah.

Změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci.

Skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy, zásadní změny v  doručování písemností a možné formy.

Obsah a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání. Pracovní posudek. Archivace spisů po skončení pracovně právního vztahu ( mzdové listy, osobní spis, výplatní pásky atd…. Doporučený vzor – archivační a skartační řád.  

PRACOVNÍ DOBA, DOVOLENÁ, PŘEKÁŽKY V PRÁCI, NÁHRADY ŠKODY 2021:

Určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy pojem čtyř směnný provoz,  práce z domova a nastavení zásadních pravidel – teleworking, hommeworking – pojmy, dny pracovního klidu, přestávky v práci, práce přesčas, práce v noci a pracovní pohotovost. Novinky v pružné pracovní době. Evidence o pracovní době § 96 Zákoníku práce. Na co se zaměřuje inspektorát práce.  

Dovolená 2021 – a její určení na hodiny, zásadní změna. Porovnání právní úpravy roku 2020 a 2021. Druhy dovolené. Délka a čerpání. Zásadní změny v převodu dovolené z roku do roku. Krácení dovolené. Náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou.Praktické poznatky a příklady výpočtů dovolené. 

                                                                  --   2   --

 

Překážky v práci – na straně zaměstnavatele a zaměstnance. Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu.Překážky v práci podle Zákoníku práce – obecný zájem, dávky nemocenského pojištění, jako překážka v práci. Rodičovský příspěvek. Překážky v práci na straně zaměstnavatele.  

Nově placené volno na akce pro děti a mládež – vedoucí táborů…

 

Náhrady škody v roce 2021 – pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce. Nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů. Odškodňování úrazů a nemocí z povolání. Výpočty újmy na zdraví podle zákoníku práce.  Změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb – zřízení pomníku.

Agenturní zaměstnávání – Zákon o zaměstnanosti a Zákoník práce  dohoda mezi uživatelem a agenturou práce. Doporučený vzor smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce.  Další důležité informace podle zákona o zaměstnanosti.

2. den

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – MZDA, PLAT, ODMĚNA 2021:

Zařazování zaměstnanců – mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr. Právní předpisy. Minimální zaručená mzda, smluvní mzda. Co není mzdou, platem. Zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí. Další možné příplatky k tarifnímu platu. Odměna za pracovní pohotovost. Praktická ukázka výpočtů mzdy, platu, nebo odměny.

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK:

Rozhodné období, započitatelný výdělek, formy průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek, zvláštní výpočty průměrného výdělku, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce. 

SRÁŽKY ZE MZDY OD 1.1.2021:

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle zákoníku práce, občanského soudního řádu. Další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy. Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek. Dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přednostní a nepřednostní pohledávky.

Výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1.1.2021. Insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře.

Součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům….

Celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE – problematika programu ANTIVIRUS po 28.2.2021. Program Kurzarbeit. Na co se zaměřují  kontroly inspekce práce – čerpání příspěvku z programu Antivirus. Praktické poznatky a zkušenosti lektora.

Vysílání zaměstnanců do států EU novinky v této oblasti. Co musí dodržet zaměstnavatel.

Zaměstnávání občanů EU a cizinců – základní nejdůležitější informace.

Dotazy a diskuze.

 

POZNÁMKA: Samozřejmostí jsou podrobné pracovní materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Vzhledem k vládním omezením pořádáme semináře pouze ONLINE, více informací a ukázky webinářů ►

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Daňový specialista, Akreditace MŠMT ZÁZNAM WEBINÁŘE kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, Akreditace MŠMT ZÁZNAM WEBINÁŘE kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Aktuality 2021 - daňové, účetní a jiné ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 000 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Sestavování vnitřních firemních předpisů, směrnic, pracovního řádu a jejich význam pro zaměstnavatele. Agenturní zaměstnávání od A-Z v roce 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Daňové aktuality 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč
obsazený
kontakt »
Fakturace ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 600 Kč / 1 800 Kč
změna
přidat do košíku
Majetek WEBINÁŘ Ing. Vladimíra Jordová, Ing. Karel Kvítek 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Protipandemická opatření zaměstnavatelů pohledem GDPR WEBINÁŘ Mgr. Klára Valentová, advokátka 1 500 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Personální a mzdová problematika v praxi roku 2021 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc/webinář Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd 3 400 Kč / 3 900 Kč
obsazený
kontakt »
Stravovací paušál ve všech souvislostech, mimořádný příspěvek při karanténě, průměrný výdělek a jeho použití, dovolená po MD v souvislosti s RD WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Výpočty ve mzdové účtárně 2021 – řešení praktických případů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
DPH v příkladech 2021 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Majetek, TZ, nové odpisování WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Výpočet mzdy - Chyby a jejich opravy ve MÚ WEBINÁŘ Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další